همايش يك روزه ملاحظات قانوني در پرستاري روز شنبه 18 آذر ماه 1396 در تالار دكترهنرمند بيمارستان آتيه برگزار گرديد
برنامه با تلاوت قران كريم و پخش سرود جمهوري اسلامي ايران در ساعت 8 صبح آغاز گرديد
مهمترين عناوين مطرح شده در اين جلسه عبارت بودند از:
آشنايي با اهداف، ضرورت و برنامه همايش و واژه شناسي در پرستاري قانوني با سخنراني دكتر تهمينه صالحي
مديريت خطر: رويكرد سيستمي و توصيه هاي مهم در پيشگيري از خطاهاي پرستاري با سخنراني دكتر آليس خاچيان
سيستم بيمه اي و حمايت هيات مديره نظام پرستاري تهران با سخنراني آقاي حميد چراغي و دكتر عباس كشفي
تخلفات كيفري و مصاديق آن با سخنراني دكتر آرش سالاري
تخلفات انتظامي و مصاديق آن با سخنراني دكتر مجيد محمدي
تعهد و رفتار حرفه اي با سخنراني دكتر تهمينه صالحي
و در پايان نشست متخصصين و پاسخگويي به پرسش هاي مخاطبان
روابط عمومي بيمارستان آتيه