كنفرانس یکروزه انجمن ارتوپدی حوادث اندام و ستون فقرات ايران (POTA) با عنوان 
 Msk MRI :Ankle series
با  5 امتیاز بازآموزی
با حضور اساتيد ارتوپد و رادیولوژست، جمعه 25 خرداد