بيمارستان آتيه و مركز مهارتي انجمن ارتوپدي حوادث اندام و ستون فقرات ايران اولين دوره ATLS‌ملي در دي ماه 1402 را برگزار كرد.