در شانزدهم اکتبر سال 1846، دکتر مورتون برای اولین بار برای عمل جراحی از گاز اتر در بیمارستان ماساچوست استفاده کرد و این روز  روز اتر نامگذاری شد . این رویداد یکی از تاثیر گذارترین رخدادهای تاریخ بشری به حساب می آید و علم پزشکی پس از دستیابی به روشهای مختلف بیهوشی و هوشبری شاهد پیشرفتهای شگرفی در عرصه علوم جراحی و نیز سایر بخشهای مهم خود شده است