پنجم شهريور ماه، روز بزرگداشت دانشمند نامي، محمد بن زكرياي رازي و روز داروساز