يكم شهريور ماه زاد روز حكيم ابو علي سينا و روز پزشك بر جامعه پزشكي مبارك