همايش فصل تابستان انجمن POTA با عنوان  عوارض شکستگی های اندام تحتانی در تاريخ  ۲  تیر ماه با حضور اساتيد برجسته ارتوپدي و نيز شركت هاي حمايت كننده  در بیمارستان آتیه برگزار گرديد.
قابل ذکر است برنامه فوق دارای 5 امتیاز بازآموزی ويژه پزشكان بود.