مراسم گراميداشت روز جهاني پرستار، شنبه 23 ارديبهشت در بيمارستان آتيه