مراسم تقدير از كاركنان بازنشسته بيمارستان آتيه، چهارشنبه 13 ارديبهشت 1402
من اين قصيده به پايان نمي توانم برد
كه شرح مكرمتت را نمي رسد پايان