اولين كنگره بين المللي POTA در تاريخ هاي 12 و 13 اسفند ماه 1400 در بيمارستان آتيه به صورت آنلاين با حضور
اساتيد ايراني و خارجي برگزار گرديد