بيمارستان آتيه جهت تكميل كادر درمان خود به نيروي انساني با شرايط زير نيازمند است:
كارشناس پرستاري جهت كار در بخش هاي داخلي ، جراحي ، اورژانس و ويژه ، داراي سابقه كار 
افراد واجد شرايط  با شماره 88367178 تماس و يا رزومه خود را  به آدرس kooshyar_mt@yahoo.com ارسال نمايند