به نام يگانه شفا بخش عالم هستي
امسال روز پزشك رنگ ديگري دارد
معنايي به وسعت ايثار
روحي به عظمت آسمان
مهري به شفقت آفتاب
روز از خود گذشتگي
روز دفاع از كيان سلامت
روز رشادت و شهامت
بر ترنم دستان باراني ات مبارك