ضمن تشكر از زحمات تمامي پرستاران، پزشكان و همه افرادي كه در حال حاضر صميمانه در كنار مردم شريف ايران هستند و براي سلامتي و بهبود آنها تلاش مي كنند از داوطلبين پرستار، بازنشستگان پرستاري، دانشجويان سال آخر پرستاري، دانشجويان طرحي، و دانشجويان در انتظار طرح و هر گروه پرستاري كه اين توانمندي و امادگي را دارند كه براي كمك به سلامت ايرانيان حضور يابند، درخواست مي كنيم تا با ارسال ايميل به آدرس info@atiehhospital.ir و يا با تماس با شماره 82723736 نسبت به معرفي خود اقدام فرمايند.

مسلما علاوه بر پاداش معنوي براي پرستاراني كه در اين شرايط سخت در بيمارستان به عنوان داوطلب مشغول شوند از زحمات آنها در مدت انجام فعاليت به صورت مناسب تقدير به عمل خواهد آمد.