در تاريخ 98/05/19 آقاي واتارا سفير محترم كشور ساحل عاج در ايران، با رئيس و اعضاي تيم IPD بيمارستان آتيه ملاقات و از بخشي از توانمنديهاي بيمارستان آتيه بازديد نمودند. در اين نشست طرفين بر ايجاد و توسعه فعاليت هاي گردشگري سلامت تاكيد و آمادگي خود را براي بازديد پزشكان و متخصصين اين حوزه از كشور مقابل به منظور زمينه سازي تدوين تفاهم نامه همكاري اعلام نمودند.