قابل توجه كليه همكاران محترم سرپرستار و پرستار  
نوزدهمين كارگاه ارتوپدي پرستاري  دوره 2 روزه  با (10) امتياز باز آموزي 

در تاريخ هاي:
18 /7/ 98 و 19 /98/7 روزهاي پنج شنبه و جمعه
از ساعت  14- 8
(سالن آموزش بيمارستان آتيه)

لطفا جهت اطلاع بيشتر با شماره تلفن هاي
82723843
82723842 
واحد آموزش تماس حاصل فرمائيد.