دهمين بازارچه خيريه بيمارستان آتيه با همكاري موسسه خيريه پيام صلح رهايي برگزار شد
رمضان 1398
روابط عمومي بيمارستان آتيه