مراسم يادبود در بيمارستان آتيه روز يكشنبه 8 ارديبهشت 98