هر نفس آواز عشق می‌رسد از چپ و راست
ما به فلک می‌رویم عزم تماشا که راست
ما به فلک بوده‌ایم یار ملک بوده‌ایم
باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست
مراسم يادبود همكار مهربان و دلسوز شادروان سحر عبدلي (كارشناس پرستاري ) دوشنبه  26 فروردين 98 در بيمارستان