همايش فصل زمستان انجمن POTA با حضور پزشكان متخصص ارتوپدي روز جمعه 14 دي ماه 97