5-  بخش پاسخگويي به سوالات و خانواده ها در خصوص مراقبت از نوزاد پس از تولد، توسط كارشناس شير دهي سركار خانم گرمچي
4- بخش آموزش شيردهي توسط كارشناس شير دهي سركار خانم گرمچي
3- بخش پزشك متخصص بيهوشي با سخنراني جناب آقاي دكتر حاج قاسمعلي
2-  بخش مامايي و ترويج زايمان طبيعي و معرفي دوره هاي زايمان فيزيولوژيك توسط سركار خانم حاج عبدالهي
1-  بخش زنان و زايمان و پاسخگويي به سوالات پدران و مادران توسط سركار خانم دكتر انصاف گو
مهمترين بخش ها و مسائل ارائه شده در كارگاه شامل:
كارگاه بارداري روز پنجشنبه 6 دي ماه 97 توسط واحد روابط عمومي در تالار دكتر هنرمند برگزار گرديد.