پويش هفته ملي سلامت بانوان ايران
موضوع آموزش: پيشگيري از رفتارهاي پرخطر
مدرس: سركار خانم شيفته خسروپناه (سوپروايزر كنترل عفونت بيمارستان آتيه)