مجوز تخصيص امتياز آموزش مداوم به شركت كنندگان و سخنرانان كنفرانس علمي يك روزه

زمان: 26 مهر ماه 1397
مكان: بيمارستان آتيه- تالار دكتر هنرمند