* نحوه تهيه پوستر
قابل توجه شركت كنندگاني كه داراي پوستر در كنگره هستند:


1- محتواي پوسترهاي مقاله:
مقدمه، هدف، روش، يافته ها، بحث و نتيجه گيري و كلمات كليدي

2- محتواي پوسترهاي تجربه نگاري:
متعاقب فرم تجربه  نگاري كه در سايت موجود است

3- ابعاد پوسترها: 70 در 100 مي باشد