نام نویسنده عنوان مقاله
پرویز فتوحی بررسی ابعاد صلاحیت بالینی پرستاران شاغل دربخش های مراقبت ویژه بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان و همبستگی آن با عوامل زمینه ای.
بهزاد ایمنی بررسی همبستگی صلاحیت بالینی پرستاران و هوش هیجانی در پرستاران بخشهای ویژه بیمارستانهای دانشگاه علوم  پزشکی همدان
پیام عباسی ارزشیابی آمادگی بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران برای اجرای مراقبت خانواده محور در سال 1396
علی مستانی جهرودی معیارهای شایستگی مدیران پرستاری از دیدگاه پرستاران
پروین عزیزنژاد ­روشن حسابرسی گزارشات پرستاری نوزادان اینتوبه بستری در بخش مراقبت ویژه بیمارستان آیت الله روحانی بابل
گیتی افروز پور احمدی نقش مدیریت پرستاری در استقرار مدیریت استراتژیک در مراکز درمانی
فاطمه حسن دوست بهره گیری از مدیریت دانش به عنوان رویکرد مدیریتی در بهبود عملکرد پرستاری
عالمه ده نبی تاسیس دفتر برنامه­ریزی ترخیص گامی به سوی اجرای استانداردهای مراقبت پرستاری در بالین
فاطمه رحیمی بررسی استانداردهای بیمار محور کمیسیون مشترک بین المللی JCI " مراقبت های بیهوشی و جراحی "  در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی البرز
زهرا فرهادی تاثیر عملکرد مدیران میانی بر بهره وری بیمارستان های خصوصی
سحر ماله‌میر تعیین تأثیر برنامه مدیریت مراقبتی مبتنی بر نقش خانواده بر وضعیت تغذیه­ای و کیفیت زندگی بیماران دچار شکستگی مفصل ران
نرگس رحمانی بررسی میزان رعایت حقوق بیماران روانی توسط پرستاران در بخشهای روانپزشکی بیمارستانهای منتخب شهر تهران
خاطره الماسی ارزیابی و مراقبت مستمر از بیمار بر اساس استانداردهای اعتباربخشی در بخش های مراقبت ویژه  ـ فاصله ی واقعیت با آنچه که باید باشد
فرناز بیوک زاده بازتاب هوش هیجانی مدیران پرستاری بر تعهد سازمانی پرستاران
هدایت جعفری بررسی موانع اعتباربخشی از دیدگاه پرستاران شاغل در بخش های آموزشی درمانی مرکز قلب مازندران در سال 1397
ویدا شفیع پور تأثیر برنامه توانمند سازی پرستاران مراقبت ویژه بر کیفیت مراقبت از بیماران بستری
مهران بخشی تيم واكنش سريع بيمارستان از ئتوري تا اجراء 
فاطمه حشمتی مديريت آموزش خود مراقبتي از ايجاد ساختار تا پايش منظم: تجربه کميته آموزش خود مراقبتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
 
نام نویسنده تجربه نگاری
زهرا صالحی گزارش نویسی پرستاری
 
پریسا اسدالهی ارتقای فرآیند مراقبت قبل از عمل در زنان تحت سزارین حین عمل وپس از عمل با روش FOCUSPDCA
مریم محمدی اعلام نتایج مقادیر بحرانی (Panic Values or  Critical Values) آزمایشات از طریق Hot Line (خط تلفن یکطرفه از آزمایشگاه به بخشها)
مریم محمدی شناسایی صحیح بیماران در زمان ارائه ی خدمات تشخیصی درمانی و مراقبتی توسط کارکنان بالینی طبق دستورالعمل ابلاغی وزارتی
افسانه محمدی ایجاد سیستم ارزشیابی اصولی عملکرد پرستاران
حرمت السادات امامزاده قاسمی اجرای اصول ارزشیابی عملکرد پرسنل پرستاری در یکی از بخش های جراحی عمومی بیمارستان
**گیتی افروز پوراحمدی تجربه های موفق سایر سازمان ها ( ارتقای کیفیت زندگی کاری  زنان شاغل در صنعت نفت)
** سمانه پارچه بافی بهبود محیط آموزش بالینی برای ارتقا یادگیری دانشجویان پرستاری عرصه
**شیما صفازاده ارتقای توانمندی پرستاران بخش اورژانس در بکارگیری دستگاه مانیتور به کمک انجام یک مطالعه ی اقدام پژوهی کوچک
**طاهره طولابی استفاده از سیستم HIS  برای ارتقاء کیفیت مراقبت پرستاری در بخش ویژه  قلبی
**فاطمه جلیلی اجراي طرح منتورينگ (نقش منتور در آموزش حداقل مهارتهاي عمومي باليني  پرستاران جديدالورود و توانمند سازي آنها )
*مهرداد کلاته جاری شرح مختصری از فعالیت های مرکز توانبخشی قائم (عج) شاهرود
ناهید برخورداری اجرای برنامه طراحی شده مدیریت مراقبت پرستاری در بخش مراقبت ویژه جراحی قلب باز
رویا رحمانی ارتقا کیفیت خدمات پرستاری
عالمه ده نبی فرهنگ سازی مسائل ایمنی بیمار و اعتباربخشی در میان کارکنان بالین
بهمن  طالاری طراحی برنامه بهبود کیفیت بخش
 
اسامی ** ارایه شفاهی دارند.