بازدید اساتید دانشگاه تربیت مدرس از بخش های بیمارستان
شنبه 6 آبان ماه 1396