جشن روز كارمند
شنبه 11 شهريور 1396
بيمارستان آتيه - تالار دكتر هنرمند
روابط عمومي بيمارستان آتيه