مدارک مربوط به رادیولوژی خود را از طریق این فرم ارسال کنید

* ضروری
* شماره تماس :
 

فایل خود را در این قسمت آپلود کنید. شما مجاز هستید تا 5 فایل را ارسال کنید. حداکثرحجم مجاز هر فایل 2 مگابایت می باشد.

فایل 1 :
فایل 2 :
فایل 3 :
فایل 4 :
فایل 5 :