لطفاً جهت گزارش خطا فرم زیر را پر کنید

* ضروری
 

1-مشخصات:

* شماره پرونده بيمار :
* نام بخش :
* تاريخ خطا :
* 2- شرح خطا (ذكر نام دارو الزامي است) :
* 3-علت بروز خطا (فقط تيك بزنيد) :
4- اولين اقدامي كه پس از خطا انجام داده ايد؟ (پر كردن اين قسمت الزامي نمي باشد) :
5-به نظر شما به منظور پيشگيري از تكرار خطا چه مي توان كرد؟ (پركردن اين قسمت الزامي نمي باشد) :
* کد تصویری