آدرس مطب
جنب بيمارستان آتيه - ساختمان پزشكان - طبقه سوم
ساعت پذیرش
تلفن ثابت : 86128817 / 4 - 88367231
بیوگرافی
متخصص راديوانكولوژي

آدرس مطب: بيمارستان آتيه - طبقه منفي يك - درمانگاه دكتر سودبخش - 49-88580048 / 18-82724117
آدرس مطب: خیابان پیروزی ،سه راه سلیمانیه بخش پرتو درمانی بیمارستان فجر/ 38244244

نوبت دهي آنلاين