دکتر علی مرجائی
آدرس مطب
ساختمان پزشکان بیمارستان آتیه طبقه 1
تلفن مطب
88367231-4/ 88367441
* ضروری