سه شنبه 26 دي ماه 96  خانمي باردار، 35 هفته، به علت فشار خون بالا به بيمارستاني در تهران مراجعه مي كنند كه به علت عدم توانايي در مراقبت از بيمار، وي دچار تشنج شده و در حالي كه سطح هوشياري پايين داشته و حمايت تنفسي مي شدند، بدون هماهنگي توسط آمبولانس به اورژانس بيمارستان آتيه مراجعه مي كنند.
در همان لحظه ورود، به سرعت و در عرض نيم ساعت جهت ختم بارداري با تشخيص اوليه مسموميت حاملگي به اتاق عمل برده و نوزادي با وزن 2 كيلو گرم به دنيا مي آيند كه البته به NICU بيمارستان منتقل مي شوند.
مادر در حالي كه stable مي باشند با لوله تنفسي وارد ICU مي شوند. فشار خون ايشان20 بر روي 10 است كه به تدريج با داروهاي تجويز شده فشار خون تحت كنترل در مي آيد و  هوشياري خود را بدست آورده و لوله تنفسي خارج مي گردد كه خوشبختانه با حال عمومي خوب نيز مرخص مي شوند.