در آخر آذر ماه سال 96 پسري 17 ساله با درد شكمي، تهوع و استفراغ به درمانگاهي مراجعه و داروي هيوسين جهت كاهش درد دريافت مي كند اما به علت عدم بهبودي به اورژانس بيمارستان آتيه مراجعه مي كنند.
در حين ورود حال عمومي بيمار مناسب نيست تپش قلب و تعريق دارد. از درد شديد رنج مي برند.
در ابتداي ورود پس از دريافت داروي ضد درد و سرم ، درد در بيمار كاهش يافته اما بهبود نمي يابد.
جهت تشخيص قطعي، سونوگرافي مي شوند كه خون داخل فضاي شكمي و گشاد شدگي غير طبيعي آئورت (آنروسيم آئورت شكمي) گزارش مي شود كه حادثه اي بالقوه مرگ آور است.
اما خوشبختانه با اقدام فوري و حضور متخصص محترم قلب اينترونشنيت و جراح عروق به سرعت به اتاق عمل منتقل مي شوند و با همكاري تيمي عمل، رگ مصنوعي (گِرَفت عروقي) انجام مي شود كه در نهايت ايشان با حال عمومي خوب پس از يك هفته از بيمارستان مرخص مي شوند.