-          در كنارهم، در مقابله باايدز = گامي ديگر، استوارتر، موثرتر
-          كاهش آسيب اجتماعي راهي براي كاهش تهديد ايدرز
-          اعتياد و روابط جنسي محافظت نشده، زمينه ساز خطر ابتلا به اچ آي وي/ ايدرز
-          با تقويت عزت نفس و مهارت‌هاي زندگي در جوانان آنها را در برابر ايدز مصون سازيم.
-          تزريق مشترك مواد مخدر شايعترين راه انتقال اچ آي وي / ايدز در ايران است
-          با آگاه سازي جوانان از آسيب‌هاي ناشي از مصرف مواد روان‌گردان و الكل از گسترش اچ آي وي/ ايدز جلوگيري كنيم.
-          تماس جنسي نامطمئن شايعترين راه انتقال اچ آي وي (ايدز) در جهان است
-          بيماري ايدز واكسن و درمان قطعي ندارد اما پيشگيري از آن آسان است.
-          ويروس ايدز با دست دادن، روبوسي، خوردن و آشاميدن و ارتباطات عمومي روزانه منتقل نمي‌شود بيماران را طرد نكنيم.
-          استفاده از سرنگ مشترك در مصرف‌كنندگان تزريقي مواد مهمترين راه انتقال اچ آي وي در ايران است
-          ابتلا به اچ آي وي از ظاهر فرد مشخص نمي‌شود.
-          آموزش جوانان در زمينه شناخت رفتارهاي پرخطر، مؤثرترين روش حفاظت آنها در برابر اچ آي وي و ايدز است
-          اچ آي وي از راه ارتباطات عمومي منتقل نمي‌شود