نام بيمارستان : بيمارستان آتيه
آدرس بيمارستان : شهرك قدس (غرب) –فاز 4 – تقاطع بلوار فرحزادي و بلوار دادمان- بيمارستان آتيه
كد پستي : 1467773661
شماره تلفنهاي مركز:   9–88086081  و 82721
شماره نمابر : 88086095

تاريخ تاسيس :  1377/11/15
تاريخ شماره پروانه تاسيس مرکز / بیمارستان : 1382/09/01    19966ر 8 رس
تاريخ صدور مجوز بهره وري مرکز /  بيمارستان : 1382/09/01
نوع تخصص بيمارستان : جنرال
نوع فعاليت :  تشخيصي درماني
نوع مالكيت: خصوصي
آخرين درجه اعتبار بخشی بيمارستان :درجه يك عالي
تاريخ آخرين ارزشيابي : 92/05/25  و  93/11/6

كل مساحت زمين :4100 متر مربع
كل مساحت زير بنا تا تاريخ 1393/08/29  :  180000 متر مربع
تعداد طبقات ساختماني : 12 طبقه
تعداد درب هاي ورودي :  4 درب
محل فرود بالگرد :  نداريم
تعداد تخت مصوب : 350 تخت
تعداد تخت فعال :  300 تخت
تعداد تخت مصوب : 350
ميانگين درصد اشغال تخت در سال جاری: 90 درصد 

پست الكترونيكی: info@atiehhospital.ir
آدرس پایگاه اطلاع رسانی (سایت اینترنتی): www.atiehhospital.ir
پست الکترونیکی مدیریت جهت دریافت انتقادات و پیشنهادات : info@atiehhospital.ir
 تلفن گويا : 82721