بخش NICU بخش مراقبتهاي ويژه نوزادان مي باشد. همچنين نوزادان چند قلويي اعم از دوقلو، سه قلو و چهار قلو نيز بستري، تحت درمان و سپس ترخيص مي شوند.
 مكان:‌
طبقه چهارم
شماره تماس: 
82723434-82723430
 
 

 
 

 
  
   

 
برچسب ها : آتیه ، بیمارستان آتیه ، NICU