اين بخش پذيراي نوزادان پس از تولد مي باشد.
مهمترين اقدامات پس از تحويل نوزاد از اتاق زايمان به بخش نوزادان عبارتند از:
مراقبت هاي اوليه و واکسیناسیون نوبت صفر، تزریق هپاتیت وBCG، تزریق ویتامینK ،  آموزش شيردهي به مادران در زمان بستري 

 مكان:‌
طبقه چهارم
شماره تماس: 
29-82723496بخش نوزادان
 

بخش نوزادان

بخش نوزادان