بخش افق:
بزرگترين بخش جراحی بيمارستان آتیه و داراي اتاقهاي خصوصی،‌ عمومي و دیپلمات می باشد.
بخش افق بخش جراحی می باشد که حدود 70% - 60% بیماران جراحی تحت مراقبت های قبل و بعد از عمل جراحی قرار می گیرند.
از جمله جراحی های ارتوپدی هم چون Pcl – Acl انواع شکستگی های مفصل زانو، انواع تعويض مفصل – هیپ آرتروسکوپی مفاصل (زانو – شانه) Cts و ...