در اين بخش خدمات گستردهاي شامل آندوسکوپی، کولونوسکوپی، اندوسونوگرافی و ساير مداخلات تخصصي دستگاه گوارش انجام مي گيرد.
 مكان:‌ طبقه سوم
شماره تماس: 82723338

 

ريكاوري آندوسكوپي