در اين بخش خدمات گستردهاي شامل آندوسکوپی، کولونوسکوپی، اندوسونوگرافی و ساير مداخلات تخصصي دستگاه گوارش انجام مي گيرد.
 مكان:‌
طبقه سوم
شماره تماس: 
82723338