نام بخش
     
اطلاعات بیشتر   اورژانس و تریاژ
اطلاعات بیشتر   آندوسکوپی
اطلاعات بیشتر   بخش سحر
اطلاعات بیشتر   بخش رز
اطلاعات بیشتر   NICU
اطلاعات بیشتر   بخش صبا
اطلاعات بیشتر   بخش افق
اطلاعات بیشتر   بخش مهتاب
اطلاعات بیشتر   بخش آنژيوگرافی
اطلاعات بیشتر   CCU بخش
اطلاعات بیشتر   بخش هما
اطلاعات بیشتر   بخش صدف
اطلاعات بیشتر   Post- ICU
اطلاعات بیشتر   بخش ICU_OH قلب باز
اطلاعات بیشتر   بخش نوزادان
اطلاعات بیشتر   بخش غزال (1) و (2)
اطلاعات بیشتر   بخش میلاد
اطلاعات بیشتر   اتاق عمل دکتر  امیری
اطلاعات بیشتر   اتاق عمل میلاد
اطلاعات بیشتر   اتاق عمل صدف
اطلاعات بیشتر   ICU
اطلاعات بیشتر   بخش بهار
اطلاعات بیشتر   post ccu A 
اطلاعات بیشتر   بخش مهر
اطلاعات بیشتر   بخش یاس
اطلاعات بیشتر   Post ccu B
اطلاعات بیشتر   بخش دیالیز
اطلاعات بیشتر   بخش پگاه
اطلاعات بيشتر   اتاق زايمان