آزمایشگاه مرکزی بیمارستان آتیه تستهای مولکولی زیر را در مجموعه خود راه اندازی نموده است و آماده پاسخگویی موثر و سریع به همکاران محترم بالینی می باشد.  تستهای فعال بخش مولکولی به شرح زیر می باشد

1-  HBV real time PCR (Qualitative &Quantitative)
2- HCV real time PCR (Qualitative &Quantitative)
3- Brucella real time PCR (Qualitative)
4- HSV1,2 real time PCR (Qualitative)
5-Clostridium Difficile (toxin A&B) real time PCR (Qualitative)
6-  HIV real time PCR (Qualitative &Quantitative)
7-EBV real time PCR (Qualitative &Quantitative)
8-CMV real time PCR (Qualitative &Quantitative)
9-MT  real time PCR (Qualitative &Quantitative)
10-BCR-AVL  real time PCR (Qualitative &Quantitative)
11-Jak2  real time PCR (Qualitative &Quantitative)
 
همچنین  با راه اندازي ساير آزمايشات در زمان مقتضی اطلاع رسانی انجام خواهد شد.

قابل  توجه همكاران محترم پزشكان بيمارستان آتيه
احتراما بخش فلوسيتومتري آزمايشگاه  بيمارستان با امكانات
آماده پذيرش نمونه هاي خون محيطي و مغز استخوان جهت ارزيابي :
  • ALL-MRD
  • AML-MRD
  • MDS
  • Acute Leukemia
  • Color Flow Cytometery
وهمچنين تشخيص انواع  Lymphoma   مي باشد.