جشن نوزدهمين سال تاسيس بيمارستان آتيه و روز پرستار
شنبه 16 بهمن ماه 95 - بيمارستان آتيه - تالار دكتر هننرمند


روابط عمومي بيمارستان آتيه
بهمن 1395