بيمارستان آتيه جهت تكميل نيروي انساني به يك نفر واجد شرايط زير نيازمند است:
- كارشناس يا كارشناس ارشد مدارك پزشكي آقا، داراي دو سال سابقه كار بيمارستاني، حداكثر سن 30 سال
- كارشناس يا كارشناس ارشد حقوق، آشنا به شكايات درماني و حقوق پزشكي، آشنا به رويه هاي درماني و بيمارستاني و قراردادهاي كاري، داراي 5 سال سابقه كار مرتبط و حداكثر سن 40 سال
ارسال رزومه تا تاريخ 96/9/20  به آدرس kooshyar_mt@yahoo.com