بيمارستان آتيه جهت تكميل نيروي انساني خود به يك نفر آقا با شرايط زير نيازمند است:
كارشناس مهندسي  پزشكي داراي حداقل 3 سال سابقه كار بيمارستاني يا كارشناس الكترونيك داراي 5 سال سابقه كار مرتبط،  تمام وقت، حد اكثر سن 35 سال
افراد واجد شرايط رزومه خود را حد اكثر تاريخ 97.3.10 به آدرس  kooshyar_mt@yahoo.com   ارسال نمايند.