بيمارستان آتيه جهت تكميل نيروي انساني به يك نفر واجد شرايط زير نيازمند است :
-  كارشناس بازاريابي و فروش، حداقل 5 سال سابقه كار ، آشنا به امور بازاريابي و فروش سهام، آشنا به فعاليت هاي بيمارستاني ، حداكثر سن 45 سال
ارسال رزومه تا تاريخ 96.5.7 به آدرس kooshyar_mt@yahoo.com

- كارشناس نظارت بر درمان، داراي كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشت درمان، حداكثر سن 45 سال ، آشنائي با پروسه هاي تشخيصي و درماني بيمارستاني درحد معمول، آشنائي با امور اداري و مكاتبات اداري،  آْشنائي با نرم افزار office، توانائي خواندن پرونده بيماران
ارسال رزومه تا تاريخ 96.5.7 به آدرس kooshyar_mt@yahoo.com