بيمارستان آتيه جهت تكميل نيروي انساني به يك نفر واجد شرايط زير نيازمند است :

-  آقا داراي مدرك تحصيلي حداقل ليسانس حسابداري ، فارغ التحصيل دانشگاه دولتي، آشنائي كامل به نرم افزار Excel ، نرم افزار حسابداري و امور بودجه ، داراي سابقه كار  مرتبط، حداكثر سن 35 سال ارسال رزومه تا تاريخ 96.6.15 به آدرس kooshyar_mt@yahoo.com