بيمارستان آتيه جهت تكميل نيروي انساني به يك نفر واجد شرايط زير نيازمند است:
-  كاردان يا كارشناس بهداشت محيط، داراي حداقل 4 سال سابقه كار بيمارستاني ، آشنائي با امور لاندري و پسماند ، تمام وقت ، حد اكثر سن 35 سال
ارسال رزومه تا تاريخ 96.11.30 به آدرس kooshyar_mt@yahoo.com