شانزدهمين كارگاه ارتوپدي پرستاري
با امتياز باز آموزي
4الي 5 مرداد ماه 1397
در بيمارستان آتيه تهران برگزار مي گردد
                                                              
مهلت ثبت نام :23 تير ماه 1397
شماره تماس جهت ثبت نام :  82723843  ،  82723842