چهل و چهارمين دوره ACLS روز جمعه 4 اسفند 96، با شروع مبحث ECG بر اساس دوره هاي AHA با حضور پرستاران بيمارستان آتيه برگزار گرديد.