در برنامه‌ريزي استراتژيك بيمارستان از مدل SWOT استفاده شده است. در مرحله تدوين برنامه‌ريزي استراتژيك بر اساس اين مدل ابتدا ميان افراد كليدي و موثر از جمله مديران ارشد بررسي محيطي انجام گرفته و محيط عمومي (كلان و محيط تخصصي و فرد) شناسايي گرديده و تمام نيروهاي كلاني كه بطور غيرمستقيم بر فعاليت‌هاي سازمان اثرگذار بوده‌اند و آن دسته عناصر و گروه‌هايي كه به طور مستقيم بر عملكرد بيمارستان تاثير مي‌گذاشتند تقسيم بندي نموده و آن دسته از عوامل استراتژيك را كه مي‌تواند در موقعيت و يا شكست بيمارستان تاثير به سزايي داشته باشد كشف و شناسايي گرديد.

در محيط كلان يا عمومي عوامل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي،تكنولوژيكي، سياسي، قانوني، حقوقي و عوامل بين المللي از جمله از عوامل تاثير‌گذار شناسايي و كشف گرديده و در محيط تخصصي فرد، بيماران، پزشكان، سهام داران، نظام پزشكي، اداره كار و سازمان تامين اجتماعي . اداره دارايي و ماليات , شهرداري، آتش‌نشاني، شركت هاي توليد كننده و وارد كننده تجهيزات پزشكي به عنوان ذينفع كه با بيمارستان در حال ارتباط متقابل بوده شناخته شد.

با استفاده از كاربرگ هاي تهيه شده فرصت ها يا تهديدات با عنايت به دسته بندي عوامل محيطي كلان و عوامل محيطي خرد شناسايي بودند. فرصت ها و تهديدهاي اجتماعي ناشي از اين عوامل براي بيمارستان براي طول مدت بازده زماني 5 ساله با رتبه بندي و تعيين ضريب اهميت نسبي استخراج گرديد. (رتبه 4 فرصت استثنايي، رتبه2 تهديد معمولي ، رتبه 3 فرصت معمولي، رتبه 1 تهديد جدي)

پس از استخراج فرصت و تهديدها در كاربرگ‌هاي تهيه شده فرصت‌ها و تهديدها تكذيب گرديده و با استفاده از ماتريس ارزيابي عوامل خارجي نمره سازمان از حيث برخورداري از فرصت‌ها يا  تهديد بيش‌تر در آينده مورد برنامه‌ريزي قرار گرفت.

 در بررسي عوامل داخلي جهت تعيين نقاط قوت و ضعف عوامل داخلي از جمله سازمان، مديريت، ارزيابي، مالي، حسابداري، توليد و عمليات، تحقيق و توسعه، سيستم اطلاعاتي و منابع انساني توسط افراد كليدي سازمان با استفاده از كاربرگ هاي تهيه شده ارزيابي و نقاط قوت و ضعف‌هاي احتمالي ناشي از اين عوامل تا 5 سال آينده با رتبه‌بندي و تعيين ضريب اهميت نسبي با تفكيك عوامل اصلي و فرعي شناسايي گرديد (قوت عالي:4، قوت معمولي 3، ضعف معمولي2، ضعف بحراني 1)

با عنايت به قوت‌ها و ضعف هاي شناسايي شده با استفاده از كاربرگهاي تهيه شده ماتريس ارزيابي داخلي را تشكيل داده و نمره بيمارستان را از حيث برخورداري از قوت يا ضعف بيش‌تر در آينده مورد برنامه‌ريزي قرار گرفت.

عوامل خارجي و داخلي در تجزيه و تحليل سوات مورد بررسي قرار گرفت و با طراحي ماتريس استراتژي‌هاي اصلي، استراتژي ها در دسته‌هاي SO، WO و ST و WT با استفاده از روش طوفان فكري با حضور افراد باتجربه و صاحب نظر سازمان استراتژي‌هاي اتخاذي از تطبيق عوامل خارجي و داخلي احصاء شد.