اين بخش مخصوص آقايان بوده و عمده فعاليت آن در خصوص بيماران نيازمند مراقبت هاي داخلي ميباشد.
 مكان:‌
طبقه سوم
شماره تماس: 
8-82723396