فعاليت عمده اين بخش بستري و مراقبت از بيماران تحت جراحي مي باشد.
 مكان:‌ طبقه دوم
شماره تماس: 
82723291-82723293