پس از جراحي قلب باز، بيماران جهت بهبودي و طي دوره نقاهت حاد در اين بخش بستري مي شوند.
 مكان:‌ طبقه ششم
شماره تماس: 4-82723692