بخش رز بخش داخلي زنان بوده و داراي 5 اتاق 3 تخته مي باشد.
مكان:‌ طبقه سوم
شماره تماس: 82723393-82723391