نامه معاونت
فايل راهنماي كشوري زايمان بي درد – روشهاي داروئي
فايل راهنماي كشوري ارائه خدمات مامايي و زايمان

(منبع: كتاب خدمات كشوري مامايي)